Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο.Σ.Υ.Μ.», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 30