Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Βυζαντινή τέχνη και Αναγέννηση», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 33-36