Είστε εδώ

Λευκός Αρκάδιος, «Οι στίχοι του ποιητή», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 37