Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Οι Μορφές στην Αθήνα», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 455