Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Φιλολογικό μνημόσυνο του Αθαν. Κυριαζή», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 454-455