Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Διαλέξεις. Ο κ. Άγγελος Φουριώτης», Μορφές, τχ. 51 (Δεκέμβριος 1950), σ. 453-454