Είστε εδώ

Δήμου Δημήτριος Στ., «[Σημείωμα του μεταφραστή]», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 403-404