Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Σελίδα ημερολογίου», Μορφές, τχ. 44 (Μάιος 1950), σ. 173-175