Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ειδήσεις. Λογοτεχνικοί διαγωνισμοί», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 167