Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Αλέξανδρος Μωραϊτίδης», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 167