Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Άλλες διαλέξεις», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 88