Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Η κ. Jeanne-Marie Darré», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 88