Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Η Θεσσαλονίκη τουριστική πόλις», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 87-88