Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η μεταμόρφωση», Μορφές, τχ. 41 (Φεβρουάριος 1950), σ. 59-65