Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η μεταμόρφωση», Μορφές, τχ. 40 (Ιανουάριος 1950), σ. 33-37