Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ανασκαφές στον Άγιο Δημήτριο», Μορφές, τχ. 36 (Σεπτέμβριος 1949), σ. 190