Είστε εδώ

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Βαρλαάμ και Ιωάσαφ», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 29-32