Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ηρακλή Μάλλωση, Της Ευτυχίας ο κάμπος, ποιήματα, Αθήνα 1948», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 267