Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Οι διαλέξεις μας. Ο κ. Γεώργιος Χ. Μόδης», Μορφές, τχ. 27 (Δεκέμβριος 1948), σ. 116-117