Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Κώστα Δαρρίγου Έλληνα, Χαράκωμα, έκδοσ. Αρμονίας. Αθήνα 1946», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 31-32