Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Εκατομπεντήντα χρόνια του Διον. Σολωμού», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 318-320