Είστε εδώ

Γαϊτάνου-Γιαννιού Αθηνά, «Πολίτες λόγιοι και καλλιτέχνες που γνώρισα. Μανουήλ Γεδεών. 1851-1943 (24.10 του 1943)», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 302-305