Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο κ. Ζωγραφάκης», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 200