Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. [Εκδήλωση των Μορφών για τη βυζαντινή υμνογραφία]», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 199