Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τα γνωστότερα έργα του Gide]», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 190