Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 160