Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Ο γερο Λιας ο βιολιτζής», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 324-325