Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Η συμφωνία της σιωπής», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 323-324