Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Β΄ Διαγωνισμός Διηγήματος των Μορφών», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 319-320