Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Καλός οιωνός», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 240