Είστε εδώ

Παραράς Λάμπρος, «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Επιστολή», Μορφές, τχ. 6 (Μάρτιος 1947), σ. 240