Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ξάνθου Λυσιώτη, Αυλός και βάρβιτος, Κύπρος 1947», Μορφές, τχ. 15 (Δεκέμβριος 1947), σ. 113-114