Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Δ.Φ. Βερβέρη, Η Ελληνική γιγαντομαχία του 1940», Μορφές, τχ. 14 (Νοέμβριος 1947), σ. 75