Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Το μήνυμα της Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 37-38