Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γιούρα Πιζάνη, Ατέρμονες σκέψεις, Αθήνα 1947», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 31