Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ο Σωκράτης και η αγωγή του πολίτη», Μορφές, τχ. 13 (Οκτώβριος 1947), σ. 24-29