Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Θεατρική κίνηση», Μορφές, τχ. 10 (Ιούλιος 1947), σ. 400