Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Βαρβάρας Θεοδωροπούλου-Λιβαδά Ο εθνικός ευεργέτης Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Αθήναι 1946», Μορφές, τχ. 3 (Δεκέμβριος 1946), σ. 115