Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Γιώργου Καραπάνου, Δώρα της αγάπης, Αθήνα, 1946», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 72