Είστε εδώ

Σακελλαρίου Φάνης, «Κεφαλή ανδρός», Μορφές, τχ. 2 (Νοέμβριος 1946), σ. 49