Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη, Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, Θεσσαλονίκη, 1946, έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 35