Είστε εδώ

Λαούρδας Βασίλειος, «“Άκλαυστος θάνατος”», Μορφές, τχ. 1 (Οκτώβριος 1946), σ. 13-15