Είστε εδώ

Ψαλτήρας Πότης, «Λοίδορον ύδωρ», Μορφές, τχ. 11-12 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1937), σ. 254