Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Οι διαλέξεις των Μορφών», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 227-228