Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Συζητήσεις. Για την ποίηση του Ρωμανού του Μελωδού», Μορφές, τχ. 9 (Νοέμβριος 1936), σ. 211-212