Είστε εδώ

Δρακοπούλου Ολυμπία Α., «Τα βιβλία. Κατίνας Παΐζη Απλοί σκοποί», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 202