Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χρονικά. Η σωστή θέση», Μορφές, τχ. 7-8 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1936), σ. 202-203