Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Επιστολαί», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 167