Είστε εδώ

Σκούρας Φώτιος, «Αισθητικά ζητήματα. Ο ρυθμός», Μορφές, τχ. 6 (Αύγουστος 1936), σ. 160-162