Είστε εδώ

Μπήτος Ιωάννης, «Επιστολαί», Μορφές, τχ. 4-5 (Ιούνιος-Ιούλιος 1936), σ. 141